Không góp ý được chú Ặc miu ơi...

Hu... 

Hu hu...

Hu hu hu...

Hu hu hu hu...

Hu hu hu hu hu...

Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu...