Bố về sớm

Nên tôi được chơi một trận đã đời! Hai bố con tôi chạy trốn còn chị Hoa và anh Dũng đi tìm!

Úi trùi ui là trùi ui... Tôi cười như nắc nẻ bố tôi thì thì không ra hơi vì chạy nhiều quá mà tôi lại nặng chứ!

 Chơi xong thì tôi được bà rửa ráy chân tay còn rồi bế tôi đi chơi nữa chứ! Kiss