Biết viết gì 5 ngày tới đây?

Hôm nay bà ngoại đã lên chơi. Ngày mai là củ chuối về bà tận 5 ngày. Nó đi du lịch là nó sướng thôi. Bố ở nhà hơi bị buồn đấy!

Chả biết nó có gọi điện về để bố còn blog cho nó hay không nữa? Không chờ đến khi nó về thì nó quên tiệt mất thôi!